Samråd enligt 6 kap miljöbalken Inför ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken samt den s.k. sevesolagstiftningen

Generic Gkn Aerospace

GKN Aerospace Sweden AB utvecklar och tillverkar avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer samt utför motorunderhåll åt flygindustrin.

Verksamheten bedrivs idag med stöd av ett tillstånd enligt miljöskyddslagen från 1991.

För att möjliggöra för framtida utveckling planerar GKN Aerospace ansöka om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet inom Stallbacka. I den ansökta verksamheten kommer bl.a. produktionen öka med cirka 20 procent jämfört med dagens miljötillstånd.

Som ett led i arbetet med ansökan om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken genomför GKN Aerospace nu avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på den ansökta verksamheten för att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen som ska ingå i ansökan. Samrådet sker med länsstyrelsen, kommunen, räddningstjänst, statliga myndigheter, enskilda som kan bli särskilt berörda och allmänheten.

Samrådet utgör också ett så kallat Seveso-samråd, eftersom GKN Aerospace omfattas av den så kallade Seveso-lagstiftningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, enligt den lägre kravnivån.

Kontaktuppgifter för att lämna synpunkter och ställa frågor
e-post: [email protected]
telefon: miljöchef Malin Pålsson, 0520-29 38 72
brev: GKN Aerospace, Malin Pålsson, Flygmotorvägen 1, 461 38 Trollhättan

Om du vill lämna synpunkter i samrådet vill vi ha dessa skriftligt senast den 1 oktober 2023.